ข้อมูล กศน.ตำบลหล่อยูง

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลหล่อยูง เกี่ยวกับที่มาของตำบลหล่อยูงนั้นคนเฒ่าคนแก่  พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นหล่อ  ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนบางจากใบหล่อสามารถนำมารักษาโรคซางที่เกิดกับเด็กได้และสมัยก่อนบริเวณนี้มีการทำนาอย่างแพร่หลาย  ซึ่งให้บังเอิญว่าต้นหล่อต้นหนึ่งยืนต้นอยู่ข้างชายนา  นกยูงซึ่งลงมากินข้าวช่วงข้าวออกรวง  บินขึ้นไปเกาะบนต้นหล่อ  ชาวบ้านที่ทำงานอยู่แถวนั้นเห็นเข้าก็ชี้ชวนกันดูนกยูงบนต้นหล่อ  เรียกไปเรียกมาเพี้ยนเป็นหล่อยูงจนถึงทุกวันนี้
กศน.ตำบลหล่อยูง ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอน    ผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง      กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งอาณาเขตติต่อ                   
ตำบลหล่อยูง  เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ   20   กิโลเมตร  มีหมู่บ้านทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  คือ
                             หมู่ที่ 1           บ้านหล่อยูง  
                             หมู่ที่ 2           บ้านบางปลา
หมู่ที่ 3           บ้านนา  
                             หมู่ที่ 4           บ้านทองหลาง               
                             หมู่ที่ 5           บ้านควน                       
                             หมู่ที่ 6           บ้านแหลมหิน    
หมู่ที่ 7           บ้านบางจัน 
                             หมู่ที่ 8           บ้านในหยง
หมู่ที่ 9           บ้านบากัน   
หมู่ที่ 10         บ้านหล่อยูงตะวันออก                        
สภาพทางสังคม
                 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง หมู่ที่ ๑ บ้านหล่อยูง ตำบลหล่อยูง
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๔ บ้านทองหลาง ตำบลหล่อยูง      
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
    2.โรงเรียนของรัฐ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
                             –  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
                             –  โรงเรียนบ้านทองหลาง
                             –  โรงเรียนบ้านควน
                             –  โรงเรียนบ้านแหลมหิน
                             –  โรงเรียนบ้านบางจัน
                             –  โรงเรียนบ้านในหยง
                             –  โรงเรียนบ้านบากัน
สภาพเศรษฐกิจ
1. อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลหล่อยูง  ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำการประมงเป็นอาชีพรอง  และมีการค้าขายและรับจ้างทั่วไปซึ่งมีอยู่ไม่มากนัก  โดยแบ่งออกได้ดังนี้
ทำสวนยางพารา        ประมาณ  80  %
                  ทำการประมงชายฝั่งและประมงน้ำจืด       ประมาณ  15  %
                   ค้าขายและรับจ้างทั่วไป     ประมาณ    5  %

2.รายละเอียดพื้นที่การเกษตรและพืชเศรษฐกิจของตำบลหล่อยูง ดังนี้
พื้นที่ตำบลหล่อยูง จำนวน  59,375  ไร่ หรือ     95.00   ตารางกิโลเมตร
พื้นที่การเกษตร     จำนวน  39,117  ไร่ หรือ     62.69   ตารางกิโลเมตร