เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาบังคับ ระดับ ม.ปลาย

ที่รหัสวิชา ชื่อวิชา URL
1พค31001คณิตศาสตร์https://qrgo.page.link/9y5wU
2พท31001ภาษาไทยhttps://qrgo.page.link/qY6Yo
3พว31001วิทยาศาตร์https://qrgo.page.link/d64FS
4พต31001ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมhttps://qrgo.page.link/o2hys
5อช31001ช่องทางการขยายอาชีพ https://qrgo.page.link/fxin1
6อช31002ทักษะการขยายอาชีพhttps://qrgo.page.link/2H7YV
7อช31003การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงhttps://qrgo.page.link/qzYXP
8ทช31001เศรษฐกิจพอเพียง https://qrgo.page.link/XJhik
9ทช31002สุขศึกษา พลศึกษาhttps://qrgo.page.link/2gjtR
10ทช31003ศิลปศึกษาhttps://qrgo.page.link/9jUns
11สค31001สังคมศึกษาhttps://qrgo.page.link/5ULDz
12สค31002ศาสนาและหน้าที่พลเมืองhttps://qrgo.page.link/csPE3
13สค31003การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมhttps://qrgo.page.link/Gr8nW