เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาบังคับ ระดับ ม.ต้น

ที่รหัสวิชา ชื่อวิชา URL
1พค21001คณิตศาสตร์https://qrgo.page.link/Q1RVu
2พท21001ภาษาไทยhttps://qrgo.page.link/275pJ
3พว21001วิทยาศาสตร์https://qrgo.page.link/YpYQk
4พต21001ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันhttps://qrgo.page.link/Kk4V2
5อช21001ช่องทางการพัฒนาอาชีพhttps://qrgo.page.link/Xp9Ud
6อช21002ทักษะการพัฒนาอาชีพhttps://qrgo.page.link/tRTGi
7อช21003การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งhttps://qrgo.page.link/sfc2c   
9ทช21002สุขศึกษา พลศึกษาhttps://qrgo.page.link/TdVK8
10ทช21003ศิลปศึกษาhttps://qrgo.page.link/B66MB
 11ทช21001เศรษฐกิจพอเพียงhttps://qrgo.page.link/1QLzi
12สค21001สังคมศึกษาhttps://qrgo.page.link/6npGp
13สค21002ศาสนาและหน้าที่พลเมืองhttps://qrgo.page.link/HWSHT
14สค21003การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม https://qrgo.page.link/aKNfU
15ทร21001ทักษะการเรียนรู้https://qrgo.page.link/Sf5Ei